Våra Åtaganden

De två första skedena i projektgenomförandet är helt separata vilket innebär att byggherren anlitar PSG som konsult för respektive skede. Detta innebär att byggherren fritt kan välja entreprenadform för genomförandet. Upphandling av entreprenörer sker först efter det att beslut att gå vidare har tagits baserat på systemhandlingen. Nedan finner i PSG:s åtaganden under respektive skede där åtagandet under produktionsskedet avser ett genomförande på delad entreprenad.

Förstudie

Under Förstudien tar PSG fram de första byggnadskalkylerna i tätt samarbete med Arkitekt och Byggherre. I detta skede räcker det erfarenhetsmässigt med skissförslag för att kunna upprätta kostnadskalkyler med erforderlig säkerhet. Syftet är att tidigt bedöma projektets förutsättningar för att uppnå önskat resultat.

PSG tillhandahåller:       Projektledning
                                       Kostnadsstyrning

 

Systemhandling

Systemhandlingsskedet är det viktigaste skedet under projektets genomförande. Detta skede skall generera ett komplett underlag för beslutet att genomföra produktionen. Alla delar som bär kostnader måste definieras i detta skede men fortfarande på en övergripande nivå. Den budget som tas fram under systemhandlingen utgör styrverktyget för projektets nästa skede.

Det är därför viktigt att samtliga discipliner som krävs för genomförande deltar i systemhandlingen. Den tidigare projektorganisationen som bestod av Arkitekt, Byggherre och PSG kompletteras med projektörer för Konstruktion, Mark, Landskap, Miljö, Rörinstallationer, Luftbehandlingsinstallationer, Elinstallationer etc.

PSG tillhandahåller:       Projektledning
                                       Projekteringsledning
                                       BAS-P
                                       Kostnadsstyrning
 

 

Produktion

När kriterierna för projektet är uppfyllda startar med projektering av bygghandlingar som samordnas med produktionstidplanen.

Den delade entreprenaden innebär att arbetet delas upp i mindre entreprenader som köps in direkt från de entreprenörer som skall utföra arbetet såsom stomme, fasad, betongarbeten, rörinstallationer etc. Normalt innebär detta ett trettiotal entreprenader.

Projekteringen sker parallellt med produktionen vilket effektiviserar den totala projekttiden. Till skillnad från totalentreprenaden är det möjligt att göra förändringar i ett senare skede då inte alla arbeten måste kontrakteras innan byggnationen kan påbörjas.

Den delade entreprenaden ökar också konkurrensen i projektet då fler aktörer har möjlighet att lämna offerter till byggherren än vid total- eller utförandeentreprenad.

PSG tillhandahåller:       Projektledning
                                       Projekteringsledning
                                       BAS-P
                                       Upphandlingar
                                       Kostnadsstyrning
                                       Produktionsledning
                                       BAS-U