Köpingegården, Helsingborg

Om projektet Uppdrag Bilder Involverade

PSG:s uppdrag har varit att genomföra projektet enligt CM-konceptet. Detta har inneburit att PSG tillsammans med Catena har hanterat samtliga upphandlingar av entreprenörer till projektet som en delad entreprenad. PSG har ansvarat för produktionsledning inklusive tidplanering samt kostnadsstyrning.

Vid månadsmöten har projektet redovisats för Catena avseende inköp, tidplaner, produktion samt prognostiserad slutkostnad