Construction Management

Att genomföra byggnationen på delad entreprenad enligt CM-modell ställer stora krav på organisationen men ger samtidigt många fördelar. PSG har genomfört ett stort antal projekt enligt CM-modell med lyckat slutresultat i form av hög kvalitet, låga kostnader och kort projekttid.

En viktig förutsättning för ett lyckat projektgenomförande och optimering av byggnationen är att produktionskunskap tillförs projektets tidiga skeden. PSG har den kunskap och erfarenhet som krävs för att optimera projektet. CM-modellen möjliggör att denna kunskap tillförs projektet utan framtida låsningar i avtalet.

Med hjälp av egenutvecklade system och verktyg har vi kontroll över den stora mängd information som genereras i ett byggprojekt. Våra system hanterar såväl projekt- och projekteringsledning som kostnadsstyrning, upphandlingar och produktionsledning.

Fastighetens livslängd delas in i tre faser:

Projektfaser

ANALYS -> PRODUKTION -> FÖRVALTNING 

För ett lyckat resultat är det viktigt att respektive fas avslutas innan nästa fas påbörjas. Innan beslut tas beträffande byggnationen måste förutsättningarna analyseras.

All byggnation måste fylla ett behov vilket innebär i de flesta fall att den måste vara lönsam. Därför analyseras förutsättningarna beträffande intäkt och kostnader under fas ett, analys, innan beslut tas att gå vidare med fas två, produktionen. När byggnaden är färdigställd har den gått in i fas tre, förvaltning, i sin livscykel. Kostnaden under förvaltningsfasen bör utgöra en del av beslutsunderlaget under de två föregående faserna.

De olika faserna bryts ner i projektskeden för att möjliggöra ett bra beslutsunderlag för projektutvecklingen:

Projektskeden

Analys                                             Produktion                                         Förvaltning

Förstudie > Systemhandling                       Bygghandling

                                                                              Upphandling

                                                                                      Produktion              Överlämnande

                                                                                             Besiktningar                                Garantitid


Under fliken Våra Åtaganden framgår hur PSG hanterar respektive skede.